Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Kebab-rozvoz.sk (ďalej len: „správca“).
2. Kontaktné údaje správcu sú: email: gdpr@kebab-rozvoz.sk
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.
4. Správca nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli prostredníctvom formulára na internetových stránkach Kebab-rozvoz.sk


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
• Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to aj v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2. Účelom spracovania osobných údajov je
• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.


IV. Čas uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje
• po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 20 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
• v prípade registrovaných užívateľov sú osobné údaje uchovávané po celú dobu platnosti registrácie
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcami osobných údajov sú osoby zaisťujúce služby prevádzkovania webu a ďalšie služby v súvislosti s ich prevádzkovaním a osoby zaisťujúce marketingové služby.
2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb.


VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
• právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
• právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov.


VIII. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.
Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:
• Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
• Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
• Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané súbory cookies:
Technický názov Vydavateľ Účel a popis cookies Doba trvania
_ga Google Registrácia unikátneho ID na vygenerovanie štatistických dát o používaní stránky. 2 roky
_gat_* Google Používané Google Analytics na kontrolu požiadaviek. 1 hodina
_gid Google Registrácia unikátneho ID na vygenerovanie štatistických dát o používaní stránky. 1 deň
__gads Google Používané Google AdSense. Slúžia na účely, ako je meranie interakcií s reklamami a zabránenie tomu, aby sa vám rovnaké reklamy zobrazovali príliš často. 390 dní
Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.
Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.
Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:
• Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
• Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
• Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
• Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
• Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles


IX. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára a potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1. 2022